Foglalkozás-egészségügyi szolgálat

Munkaköri alkalmassági vizsgálatok

Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat /munkavállaló munkahelyre történő felvételét megelőzően / Időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálat / a folyamatosan foglalkoztatottak részére, gyakoriságát jogszabály határozza meg, általában évente 1 vizsgálat / Záró vizsgálat /kilépés, munkahely-változtatás esetén /

Egyéb, a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás keretében biztosított tevékenység.

  • Külön jogszabályban meghatározottak szerint a foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek kivizsgálása
  • A munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálata.
  • Az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanács-adás
  • A munkavállalók munkakörülményeivel kapcso-latos fel-világosítás Munkahelyi veszélyforrások feltárásában való közreműködés
  • Foglalkozás-egészségügyi, -fiziológiai, -ergonó-miai, higiénés feladatok megoldásában való köz-reműködés