Egyéb, a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás keretében biztosított tevékenység.

  • Külön jogszabályban meghatározottak szerint a foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek kivizsgálása
  • A munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálata.
  • Az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanács-adás
  • A munkavállalók munkakörülményeivel kapcso-latos fel-világosítás Munkahelyi veszélyforrások feltárásában való közreműködés
  • Foglalkozás-egészségügyi, -fiziológiai, -ergonó-miai, higiénés feladatok megoldásában való köz-reműködés
  • Az elsősegélynyújtás és a sürgős orvosi ellátás megszer-vezésében, az elsősegélynyújtók szak-mai felkészíté-sében való közreműködés